razmak

Često postavljana pitanja

 

1.Koje su temeljne zadaće Agencije?

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) je odgovorna za prikupljanje, analiziranje, obradu i distribuciju obavještajnih podataka ovlaštenim dužnosnicima i tijelima u cilju zaštite sigurnosti, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak, osnove ekonomske stabilnosti BiH, kao i prijetnje po globalnu sigurnost koje su štetne po Bosnu i Hercegovinu, a naročito:

a) terorizam, uključujući međunarodni terorizam;
b) špijunaža usmjerena protiv Bosne i Hercegovine ili štetna po sigurnost Bosne i Hercegovine na bilo koji drugi način;
c) sabotaža usmjerena protiv vitalne nacionalne infrastrukture Bosne i Hercegovine ili na drugi način usmjerena protiv Bosne i Hercegovine;
d) organizirani kriminal usmjeren protiv Bosne i Hercegovine ili štetan po sigurnost Bosne i Hercegovine na bilo koji drugi način;
e) trgovina drogama, oružjem i ljudima usmjerena protiv Bosne i                 Hercegovine ili štetna po sigurnost Bosne i Hercegovine na bilo koji drugi način;
f) nezakonita međunarodna proizvodnja oružja za masovno uništenje, ili njihovih komponenti, kao i materijala i uređaja koji su potrebni za njihovu proizvodnju;
g) nezakonita trgovina proizvodima i tehnologijama koje su pod međunarodnom kontrolom;
h) radnje kažnjive po međunarodnom humanitarnom pravu;
i) djela organiziranog nasilja ili zastrašivanja nacionalnih ili vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini.

2. Tko i kako kontrolira rad Agencije?

Predsjedsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine isključivo je odgovoran za nadzor i usmjeravanje rada Agencije, koje obavlja na način sukladno članku 10. Zakona o Agenciji.

Parlamentarni nadzor nad radom Agencije vrši Sigurnosno-obavještajno povjerenstvo koje zajednički osnivaju Zastupnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sigurnosno-obavještajno povjerenstvo vrši nadzor nad zakonitošću rada Agencije i po drugim pitanjima sukladno člancima 19., 20., 21., 22., i 23. Zakona o Agenciji.

Glavni inspektor Agencije je odgovoran da osigura funkciju unutarnje kontrole u Agenciji sukladno članku 33. Zakona o Agenciji.

3. Kako se prikupljaju podaci?

Agencija je ovlaštena prikupljati, analizirati, obrađivati, čuvati i distribuirati obavještajne podatke mjerodavnim tijelima unutar BiH na način koji je skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o Agenciji i drugim relevantnim državnim zakonima.

Tijekom istraga, čije je provedbe odobrio generalni direktor, Agencija ima ovlasti prikupljati informacije iz svih javno raspoloživih izvora, od drugih tijela u Bosni i Hercegovini i poduzimanjem drugih mjera shodno člancima 74. i 75. Zakona o Agenciji.

Kada generalni direktor smatra neophodnim u svrhu ispunjavanja dužnosti Agencije utvrđenih Zakonom, Agencija može primjenjivati mjere tajnog prikupljanja informacija shodno članku 76.

Agencija je također ovlaštena za tajno prikupljanje podataka uz prethodno dobijenu sudsku ovlast, shodno člancima 77., 78. i 79. Zakona o Agenciji.

4. Kako se dobije ovlaštenje za presretanje komunikacija?

Praćenje komunikacija putem telekomunikacijskih i drugih oblika elektronskih uređaja može se vršiti samo u slučajevima za koje je dobivena prethodna ovlast od predsjednika Suda Bosne i Hercegovine ili suca Suda Bosne i Hercegovine kojeg je odredio predsjednik Suda Bosne i Hercegovine.

Ukoliko generalni direktor Agencije ima osnovane razloge da smatra da su mjere praćenja iz ovog dijela potrebne Agenciji kako bi mogla provesti istragu o prijetnji po sigurnost Bosne i Hercegovine, generalni direktor upućuje pismeni zahtjev sucu za dobivanje odobrenja za takvo praćenje.

Svi takvi zahtjevi moraju sadržavati stavke navedene u članku 77., stavak 3., a između ostalog i Informaciju kojom se obrazlaže opravdanost primjene mjere praćenja kako bi omogućila Agenciji da provede istragu o prijetnji po sigurnost Bosne i Hercegovine.

5. Mogućnost zaposlenja u Agenciji?

Za prijem u radni odnos u Agenciji nije obvezatan javni natječaj. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu utvrđuju se uvjeti za svako radno mjesto u Agenciji, kao i posebni uvjeti za upošljavanje u Agenciji.

Određena radna mjesta u Agenciji mogu biti popunjena putem javnog natječaja. Ta radna mjesta se popunjavaju prema proceduri utvrđenoj u člancima 38. i 39. Zakona o Agenciji. Javni natječaji za popunu upražnjenih mjesta u Agenciji s opisom upražnjenih radnih mjesta i općim uvjetima objavljuju se u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i u najmanje jednom od dnevnih listova koji se distribuiraju u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH osniva Povjerenstvo za provjeru, koje čine predstavnici Obavještajno-sigurnosno-savjetodavne službe i predstavnici Ministarstva sigurnosti, koji će obavljati pregled prijava i obavljati razgovor s kandidatima za prijem u službu. Nakon završetka razgovora, Povjerenstvo za provjeru dostavlja generalnom direktoru i zamjeniku na dalje razmatranje listu kandidata, koju istodobno dostavlja i Sigurnosno-obavještajnom povjerenstvu. Generalni direktor imenuje onog kandidata koji je prvi na listi i kojeg je prepuručila većina članova natječajnog povjerenstva. Ako ovaj kandidat ne može biti imenovan iz opravdanih razloga i uz argumentirane dokaze, u razmatranje se uzimaju ostali kandidati sa liste redoslijedom kojim su navedeni.

Odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ne primjenjuju se na uposlene u Agenciji. U slučajevima kada prava i obveze uposlenih i radni odnosi nisu regulirani ovim zakonom, primjenjuju se odgovarajući zakoni i propisi Bosne i Hercegovine o radnim odnosima.

6. Tko može postati zaposlenik Agencije?

Osoba koja želi stupiti u radni odnos u Agenciji mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je starija od 18 godina;
c) da posjeduje odgovarajuću školsku i stručnu spremu utvrđenu Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu;
d) da je zdravstveno sposobna za obavljanje određenih poslova predviđenih za ovo radno mjesto;
e) da tri godine prije dana prijavljivanja za radno mjesto u Agenciji nije otpuštena iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini;
f) da posjeduje uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv nje ne vodi kazneni postupak i
g) da se na nju ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Osobe koje žele stupiti u radni odnos u Agenciji moraju ispunjavati i sigurnosne uvjete koji se utvrđuju putem sigurnosne provjere. Sigurnosna provjera se provodi uz pristanak osobe o kojoj je riječ, i također uključuje osobe s kojima ta osoba živi u zajedničkom kućanstvu uz njihov pristanak, ako se radi o punoljetnim osobama. Ako kandidat ne pristane na ove sigurnosne provjere, ne može biti primljen u radni odnos u Agenciju. Osoba koja želi stupiti u radni odnos u Agenciji, pored općih uvjeta za prijem u Agenciju, mora ispunjavati i posebne uvjete za prijem i raspoređivanje na pojedine poslove (određena školska sprema i struka, radni staž, posebne stručne vještine i znanja, posebna zdravstvena sposobnost i dr.) propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije. Ako neka osoba nije primljena na rad u Agenciju jer ne ispunjava gore navedene uvjete ili ukoliko postoje prepreke za njezin prijem, Agencija nije dužna obrazložiti zašto ta osoba nije primljena u službu. Konačno rješenje o zapošljavanju i o rasporedu na radno mjesto donosi generalni direktor Agencije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukovodstvo Agencije

Dana 23.02.2023.godine, na trećoj vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je imenovalo Almira Džuvu za generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Ristu Zarića za zamjenika generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH te Damira Bevandu za glavnog inspektora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, na mandat od četiri (4) godine, počev od 28.02.2023.godine.

Objave za javne nabave

Više na slijedećoj stranici